Home สวัสดิการ กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ

จาก admin
1487 แสดง

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ

                              ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.  2558  กำหนดให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการ  ดังต่อไปนี้.-

                    1. ช่วยเหลือสำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปในอัตราไม่ต่ำกว่าปีละ 500  บาท
2.  การขอรับเงินให้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเกษียณ
อายุราชการ
3.  เอกสารประกอบ  สำเนาบัตรประจำตัว/สำเนาทะเบียนบ้าน/คำสั่งเกษียณ

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy