Home สวัสดิการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)

จาก admin
2562 แสดง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.) 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุไม่เกิน 55  ปี นับถึงวันที่คณะกรรมการสมาคมได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิก
  2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  3. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
  5. มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฏหมาย
  6. ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม
  7. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด   หรือคู่สมรส  หรือบิดา-มารดา หรือบุตรสมาชิกโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดา-มารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

                          สมัครเข้าใหม่
1.  ค่าสมัครสมาชิก 100  บาท
2.  ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ  50  บาท
3.  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ3,000 บาท( เก็บล่วงหน้า150  ศพๆละ20 บาท)
4.  เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ ทางสมาคม ส.ค.ส. จะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายศพละ 4 %
5.  ในปี  พ.ศ. 2554  ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ  273,000  บาท
6.  จ่ายเงินงวดแรก  60,000  บาท

วิธีการชำระเงิน

1.  หักจากเงินปันผล – เฉลี่ยคืน  สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
2.  หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน 4  เดือน คือ มกราคม – เมษายน  ของทุกปี
3.  ชำระด้วยตนเองที่สมาคม ส.ค.ส. ( ชำระครั้งเดียว )
4.  ส่งทางธนาณัติ  ในนามสมาคม  หรือเหรัญญิกสมาคม ส.ค.ส.
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์
ชื่อบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
เลขที่บัญชี 404–0–30774–7 โทรศัพท์ 043 – 820431  โทรสาร  043 – 813575

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy