Home เกี่ยวกับสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

จาก admin
211 แสดง

 

นายสุเนตร    ทองคำ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 
   

นางชูสิน   วิชัยโย

รองผู้จัดการ

 
   

นางกรชวัล   อาระลา

รองผู้จัดการ

 
   

นายสุพรรณ    โนนสินชัย

รองผู้จัดการ

 
   

นางสุปัน   โวหารกล้า

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 
   

นางสาวพรพิมล   ภูโอบ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน

 
   

นางสาวศศิวิมล   ฤทธิรุ่ง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 
   

นางกรศิริ   ภูวิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

 
   

นางสาวเสาวณีย์   ฤทธิ์รุ่ง

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

 
   

นางนงนุช    ภูเหลี่ยม

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

 
   

นายนิวัฒน์    ชนะกาญจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

 
   

นางจีรวดี    ลือยงวัฒนา

หัวหน้าฝ่ายรับฝากเงิน

 
   

นางโชติมา   สองสี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรับฝากเงิน

 
   

นายสุรพี   เยาวเรศ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ

 
   

นางสาวจันทร์จิรา   จันทมาศ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ

 
   

นายพิศาล   หลักคำ

พนักงานขับรถ

 
   

นายศักดิ์ชัย   ทองพรม

พนักงานขับรถ

 
   

นายธนศักดิ์   จำพล

นักการภารโรง

 
   

นายนุกุล   บูรณะ

นักการภารโรง

 
   

นายชิตนนท์   โคตะนนท์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์

 
   

นายธีรศักดิ์   ภูพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์

 
   

นายธนารักษ์   ภูศรีนวล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์

 
   

นางสาวปริญญาพร  เพลินลาภ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์

 
   

นางพรนิภา   ศรีอากาศ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 
   

นางรชยา   มีมินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ

 
   

นางสาวณฐมน  อัฐนาค  สุริวรรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

 
   

นางเพ็ญนภา    อุดมวุฒิกร

หัวหน้าฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

 
   

นางรัชฎากร   ทองพรม

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

 
   

นางสาวณัฐวรา   ผ่านสำแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

 
   

นางสาวกุลวดี    คงภาษี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

 
   

นางสาวสุธิรา   กุลาสา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายติดตามหนี้สิน

 
   

นางสาวสิริพักตร์    เวียงวะลัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สิน

 
   

นายคมกฤช   วิชัยโย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สิน

 
   

นางศศิธร จอมทรักษ์

หัวหน้างาน

 
   

นางรุจิรา ศรีศิลา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 
   

นางสาวประมวลลักษณ์ หันจรัส

เจ้าหน้าที่

 
   

นางสาวอรรจนีย์ ภูมิแดนดิน

เจ้าหน้าที่

 
   

นางศรีเมือง อารมณ์สิต

เจ้าหน้าที่

 
   

นายสมทรัพย์ เครื่องตรงจิตร

นักการภารโรง

 
   

นางสาวรติพร ยกยอ

เจ้าหน้าที่

 
   

นางสาวพลอยลภัส พันธ์ละออ

ลูกจ้างชั่วคราว

 
   

นางณัฐณภา ปานทะผลิน

ลูกจ้างชั่วคราว

 
   

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy