Home สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

จาก admin
2007 แสดง

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2543  ได้กำหนดประเภทของทุนเป็น  5  ระดับ  ดังนี้.-
1. ทุนระดับก่อนประถมศึกษา
2.ทุนระดับประถมศึกษา
3.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
4.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.ทุนระดับอุดมศึกษา ไม่สูงกว่าปริญญาตรี

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
Support